Kontroll

Miljökemigruppen utformar och utvärderar program för miljökontroll med fokus på kemiska och mikrobiologiska parametrar. Vi spårar föroreningskällor och föreslår åtgärder och uppföljning.

VA-Process

Med utgångspunkt i råvattnets kvalitet och dess variationer föreslår Miljökemigruppen lämpliga processer och processförändringar för dricksvattenberedning. Vi genomför försök i laboratorie- och pilotskala för att verifiera avsedd funktion.

Korrosion

Miljökemigruppen utför korrosionsutredningar inom olika områden. I relation till distribution av dricksvatten analyserar vi situationen i fält och föreslår åtgärder för att minimera störningar till följd av korrosion Såväl anpassning av dricksvattenkvaliteten som lokala distributionstekniska åtgärder kan bli aktuella.

Kurser

Miljökemigruppens medarbetare är uppskattade föreläsare och utformar anpassade kurser om kemiska frågeställningar för olika organisationer. Vi har också skrivit en lärobok i vattnets kemi, utgiven på Libers förlag, främst avsedd för utbildning inom miljö- och va-branscherna. Vi erbjuder bland annat kurser inom:
• Vattnets kemi
• Dricksvattenberedning
• Korrosionskemi